Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2019-08-09

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (VIII.08.) számú közleménye


A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi


 k ö z l e m é n y t


adom ki:


A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma


BALATONFÖLDVÁR településen  60
BÁLVÁNYOS településen:   16
KEREKI településen:    14
PUSZTASZEMES településen:  11
SZÁNTÓD településen:     19
SZÓLÁD településen:   16
TELEKI településen:     6


A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma


BALATONFÖLDVÁR településen  20
BÁLVÁNYOS településen:    6
KEREKI településen:     5
PUSZTASZEMES településen:   4
SZÁNTÓD településen:    7
SZÓLÁD településen:    6
TELEKI településen:                2A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Helyi Választási Bizottsághoz kell  bejelenteni.


Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 8623 Balatonföldvár  fax: 84-540335, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu).
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.


A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.


A kifogásnak tartalmaznia kell:
⦁ a jogszabálysértés megjelölését,
⦁ a jogszabálysértés bizonyítékait,
⦁ a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
⦁ a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.


A kifogás tárgyi illetékmentes.I n d o k o l á s


A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.
A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.
A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 
Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.


A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint,


Balatonföldvár város választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 1996 fő  volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve   20, míg 3 %-a felfelé kerekítve 60.


Bálványos község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 503 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 6, míg 3 %-a felfelé kerekítve  16.


Kereki község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján  453 fővolt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 5, míg 3 %-a felfelé kerekítve 14.


Pusztaszemes község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 340 fő  volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 4, míg 3 %-a felfelé kerekítve 11.


Szántód község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 614 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 7, míg 3 %-a felfelé kerekítve 19.


Szólád község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 514 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 6, míg 3 %-a felfelé kerekítve 16.


Teleki választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 176 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 2, míg 3 %-a felfelé kerekítve 6.A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.
 
Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a  Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és Kistérségi Televízió Képújságában valamint a www.balatonfoldvar.hu, www.szantod.hu, www.szolad.hu, www.kereki.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.


Balatonföldvár 2019. augusztus 8.  


              Köselingné dr. Kovács Zita
        jegyző
                                                                             Helyi Választási Iroda Vezető

további híreink »


Deutsch
English
Magyar