Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2017-08-15

LAKOSSÁGI FÓRUM

HIRDETMÉNY


 


Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Szántód Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.


 


Az Önkormányzat a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29.§-ban meghatározott módon Partnerségi egyeztetést folytat le, mely során a Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak


 


Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Szántód Község lakossága, a szántódi ingatlantulajdonosok, az érdekképviseleti szervek, a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.


 


 


A véleménynyilvánítás határideje: 2017. augusztus 14-től - 2017. szeptember 04.-ig.


 


Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben


kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban


a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.


 


♦ ♦ ♦


 


A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:


 


Időpontja: 2017. augusztus 22-én 18 30-órától 19 30-óráig.


 


Helyszín: Szántód Község Önkormányzata tárgyalóterme, 8622 Szántód, Iskola u. 9.


 


Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően


2017. augusztus 31-ig,


kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban


a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. vagy a szantod@enternet.hu., vagy az szantod@foepitesz.com email címre.


 


 


Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!


 


 


Szántód, 2017. augusztus 14.


 


                                                                                                       Vízvári Attila     Polgármester


MEGJEGYZÉS: Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:


 


Települési Arculati Kézikönyv (TAK):


 A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.


 


Településképi rendelet készül(TkR):


 Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.


 

további híreink »


Deutsch
English
Magyar