Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Balaton és vidéke ivóvízhálózat EV

A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés (KEHOP-2.1.3-15-2022-00097) projekt

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS TERVFEJEZET, TARTALOMJEGYZÉK

 

1.1.   A tervezett beruházás előzményei

A Balaton és Térségének ivóvízellátása a meglévő művek állapotát és korát tekintve jelentős felújításra szorul. A Balaton térségi ivóvízellátást tovább kell fejleszteni, illetve átalakítani az igényekhez jobban illeszkedő rendszerré, mely költséghatékonyabban biztosítja a felmerülő kiugró üdülési igényeket.

A jelentkező fejlesztési igények alapján a DRV Zrt., mint az érintett területen működő víziközmű-szolgáltató társaság „A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés (KEHOP-2.1.3-15-2022-00097) projekt” keretében a műszaki tervezésre és a megvalósításhoz szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési pályázatot írt ki. Az uniós nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevő P&B AQUA Zrt., AQUALINE Z+Z Kft. és AQUAREA Kft. alkotta tervezői konzorciummal 2022. 01.

  1. napján kötött tervezési vállalkozási szerződést a DRV Zrt. A tervezési szerződés hatályba léptető feltétele az európai uniós forrást biztosító Támogatási Szerződés megkötése volt. A dokumentum Támogató (ITM, jelenleg ME) és Kedvezményezett (DRV Zrt.) általi aláírása 2022. 03. 23-án történt meg.

  1. 1. ábra Meglévő ivóvízellátó rendszer a Balaton térségében

1.2.   Jelenlegi állapot, az ivóvízellátás alapjai

Jelenlegi állapotban az ivóvízellátás 3 pilléren nyugszik:

  1. A fő   ivóvíz   bázis   jelenleg   a   nyirádi   karsztvíz-kivétel. Jelenlegi          éves engedélyezett vízkivétel: 14 000 000 m3.
  2. A helyi karsztforrások, illetve mélyfúrású kutak, melyek a korábbi helyi vízellátás alapjait biztosították.
  3. A Balaton felszíni vízkivételek, melyek főleg a nyári szezonban a Balatonból kivett vizet tisztítják és pótolják az ivóvízhálózatba.

A Balaton és térségének ivóvízellátását a DRV Zrt., mint a rendszerek üzemeltetője biztosítja.

1.3.   A tervezett fejlesztéssel elérni kívánt célok

A tervezési feladat alapvető célja, hogy a jelentkező felhasználási és távlati fejlesztési igényeket kielégítő mennyiségi és minőségi vízellátás alakuljon ki, továbbá a Balaton és a környező térségek minőségi vízellátása hosszabb távon is biztonságosan és gazdaságosan biztosítható legyen, a környezetvédelmi szempontok érvényre jutása mellett. Továbbá ezen vízigényekhez igazítottan a szennyvízkezelés és tisztítás is megfelelő módon valósuljon meg. A tervezés kitér a jelenlegi „vízhiányos” területek ellátásbiztonságának növelésére is.

A tervezési feladatba bevonásra kerülő vízbázisok a közbeszerzési eljárás feladatkiírásában is meghatározásra kerültek, így e szerint a tervezést a nyirádi, murai és a kincsesbányai vízbázisokra kell alapozni. A nyirádi vízbázist a halimbai karsztvízzel lehet növelni. A kincsesbányai vízmű kapacitását a Várpalotán létesítendő karsztvíz kutakkal kell növelni. A vízkivétel növelése a vízkezelési kapacitást fejlesztését is igényli, illetve szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatokat is indukál.

A fejlesztés másik fő célja, hogy a rendelkezésre álló vizet a felhasználókhoz megfelelő kapacitású hálózaton keresztül, biztonságos módon tudjunk eljuttatni, melyhez a víziközmű hálózaton a szükséges nyomásfokozók kiépítését meg kell tervezni. Továbbá a fenntartható működés érdekében jelentős számú és méretű kiegyenlítő medence tervezése is megvalósul a projekt során. Ezen medencék lehet a napi vízigények és a rendszer szállítási kapacitása közötti különbségeket kezelni.

Amennyiben a tervezett rendszer kiépítése, illetve módosítása megtörténik, az üzemeltető a felszíni vízkivételeket, illetve a helyi kutakat, karsztforrás-foglalásokat megszünteti. A felszíni vízkivételek megszüntetése jelentős vízminőség-javulást és egyúttal költségmegtakarítást is eredményez, illetve kedvező környezeti hatást gyakorol a felszíni vízforrásokra.

1.4.   A tervezési feladat ismertetése

  • A tervezett vízbázisok

Nyirádi vízbázis

A  jelenlegi  nyirádi  vízbázis  akna  kútjai  a  bányászati  tevékenység

„melléktermékének” tekinthetők. A vízbázisból kitermelhető ivóvíz mennyiségét és minőségét folyamatos mérésekkel ellenőrzik. Elmondható, hogy a nyirádi vízbázisból kivett víz minősége ivóvíz minőségnek megfelelő.

A tervezési feladat részeként a nyirádi vízbázis kapacitását a jelenlegi évi 14 000 000 m3 kapacitásról 20 450 000 m3 re kell növelni.

Murai vízbázis

A Mura mellett már jelenleg is üzemelő vízbázisok vannak, melyek a partmenti kavicsterasz vizét használják. A tervezett vízbázis is a Mura kavicsteraszában kialakítandó épített galériás vízbeszerzés lesz. A galéria hossza előzetes számítások alapján cca. 1200 m. A galériában 8 db vízkivételi akna kerül kialakításra, melyek egymástól és a galériától is kiszakaszolhatóak, így a galériából a vízkivétel folyamatosan az igényeknek megfelelően biztosítható. A tervezett vízkivétel éves mennyisége 18 250 000 m3.

A galéria a Mura folyó felőli szivárgásból kapja a vízutánpótlást. A folyamatban lévő tervezés során, illetve feltáró fúrások után a vízbázis modellvizsgálata is megtörténik. A galéria pontos kialakítását a vizsgálatok alapján véglegesítjük.

Kincsesbányai vízbázis

A Kincsesbányai Vízmű jelenleg a rákhegyi vízbázisból kapja a nyers vizet, melyet kezelés után a szintén rákhegyi medencékbe visszajuttatva vezetnek a hálózatba.

A rákhegyi aknából a jelenlegi 8 760 000 m3/év kivételt további 2 190 000 m3-rel kell növelni. A kapacitásnövelés előtt az egyébként megemelkedett karsztvízszintre újból meg kell vizsgálni a vízkivételnövelés hatását, különös tekintettel a védőterületek lehatárolására.

A kincsesbányai vízműrendszer jelenleg csak közvetlenül a kincsesbánya-i kistérségi ivóvízellátó rendszerbe szolgáltatja az ivóvizet. A balatoni ellátó rendszerbe a tervek alapján be kell kötni a kincsesbányai rendszert. A Várpalota területén lévő, már részben megkutatott karszt vízbázist jelen tervezési projekt keretében szintén meg kell tervezni. Létesíteni kell 3 db karszt kutat és a hálózatba illesztésüket ki kell alakítani. Az éves tervezett vízkivétel 2 190 000 m3.

A tervezési munka során kiemelt szempont, hogy a vízbázisoknál tervezett műszaki megoldásokkal, valamint a bővítésekkel az ivóvízellátás biztonsága növekedjen, ezzel együtt a karsztvizek vízbázisonkénti terhelése megosztásra kerüljön.

Rendkívül fontos cél és így kiemelten kezelendő a vízbázisok kialakításánál a környezet és vízbázisok védelme, valamint állapotuk megőrzése.

Tervezett vízkivételek:

Nyirádi vízbázis:                                   20 450 000 m3/év

Murai vízbázis:                                      18 250 000 m3/év

Kincsesbányai vízbázis (Várpalotával): 13 140 000 m3/év

Meghatározásra kerültek a normál üzemi távlati maximális napi termelési adatok, a havária üzemi napi vízigények. Továbbá meghatározásra kerültek a tervezett vízbázisonkénti napi évi víztermelési adatok is. A következő táblázatban szerepelnek a főbb adatok.

 

Nyirád

(Ajkai ág)

Nyirád

(Balatoni ág)

 

Nyirád összesen

 

Kincsesbánya

 

Inota

 

Mura

Távlati legnagyobb napi vízigény (m3/nap) 41 871 103 793 145 664 58 909 83 477
Távlati havária vízigény

(m3/nap)

41 785 148 502 190 287 107 935 138 244
 

Éves kapacitás növelés a jelenlegi kapacitás fölött

(m3/év)

 

6 450 000

 

3 950 000

 

18 250 000

Növelés                napi           átlagos mennyisége (m3/nap) 17 671 10 822
Éves             összes          vízigény (m3/év) 20 450 000 10 950 000 2 190 000 18 250 000
  • A tervezett gerincvezetékek

A tervezési feladat meghatározása a vízbázisok, a meglévő hálózati rendszer, a nyomásfokozók és a medencék összekötését szolgáló nagyátmérőjű vezetékek tervezését írja elő. A tervezési feladat a regionális rendszer áttervezésére vonatkozik, az elosztó hálózat áttervezése nem része a feladatnak.

A gerincvezeték tervezése biztosítja a Balaton körüli új regionális „körgyűrű” kialakítását, mely megoldja a vízbázisok által ellátott területek közötti vízátadást, havária esetén pedig a vízkormányzás lehetőségét.

A gerincvezetékek tervezése előtt a teljes Balaton és térségét ellátó rendszer hidraulikai méretezése megtörténik. A hidraulikai vizsgálat eredményei alapján kerül meghatározásra a vezetékek átmérője, a medencék térfogata, a nyomásfokozók kapacitása, és a későbbiekben a napi üzemmenet kialakítása.

A hálózatot alapvetően három, a vízbázisokhoz illeszkedő ellátási rendszerre osztottuk fel. A rendszerek közötti vízátadás lehetséges, sőt az ellátási biztonság megteremtése miatt szükséges is, mivel az üzemmenet a nyári szezonban és a szezonon kívüli jelentősen különbözik.

Nyirádi rendszer

A nyirádi vízbázistól induló rendszer vizeit a 2 db párhuzamos NA 800 mm GÖV vezeték segítségével az ódörögdi új medencékbe juttatják el. Innen a tapolcai osztóaknáig a meglévő nyomó vezetékekkel párhuzamosan fut az új nyomvonal. Tapolcán az osztóaknában kerül a jelenlegi rendszerrel azonos módon kétfelé osztásra a víz. Innen a Gyulakeszi – Zánka – Aszófő – Balatonfüred nyomvonalon a jelenlegi vezetékkel párhuzamosan kerül kiépítésre az új GÖV anyagú NA 600 mm átmérőjű iker vezeték. A gerinc vezeték csatlakozási pontjai a meglévő hálózati elemekhez, illetve az új medencékhez is csatlakoznak.

Gyulakesziről a Badacsony térségi hálózat egy új NA 400 mm betáplálást kap a

meglévő 2000 m3-es magaslati medencéig.

A tapolcai osztóponttól a tervezett vezetékek szintén a meglévő távvezetékekkel párhuzamosan haladnak a Lesence – Vonyarcvashegy – Keszthely – Keszthely Hévízi nyomásfokozó – Balatonszentgyörgy – Marcali-, Fonyód irányba.

Az új vezeték GÖV anyagú, NA 600 mm átmérőjű csővezeték. A gerincvezeték csatlakozási pontjai a meglévő hálózati elemekhez, illetve az új medencékhez is csatlakoznak.

Murai vezeték rendszer

A murai rendszer a parti szűrésű épített galériás kutaktól indul. Előre láthatóan vízkezelési technológia igény a vastalanítás és a fertőtlenítés lesz. A tervezett távvezeték nyomvonala a meglévő murai távvezetéket követi Nagykanizsa határáig. Nagykanizsa határában egy közbenső tározó mellett lévő nyomásfokozó nyomja a vizet a magaslati pontra, a nagykanizsai csónakázó tó térségében tervezett medencékbe. Innen az ivóvíz gravitációs úton jut el a balatonszentgyörgyi magaslati medencébe, majd tovább a Fonyód – Balatonföldvár – Balatonszéplak hálózatig.

A murai vízbázis és Nagykanizsa határában tervezett közbenső tározó között vasbeton anyagú csővezeték létesítése tervezett, az NA 1000 mm átmérőjű csővezeték szakaszon, valamint az alacsony nyomású szakaszon is. A nagykanizsai nyomásfokozótól a vezeték anyaga GÖV, átmérője 800 mm a Balatonszentgyörgyi medencékig, ettől a ponttól NA 800 mm átmérőjű Balatonföldvárig, a Balatonföldvártól Siófokig NA 600 mm.

Természetesen vezetékeknek itt is csatlakozniuk kell a meglévő és a tervezett medencékhez és hálózati elemekhez.

A tervezett vezetékek a fonyódi csatlakozástól elsősorban a helyhiány miatt csak egy vezetékkel követik a meglévő gerinc vezetékek nyomvonalát, az „iker” vezeték párja új nyomvonalra kerül betervezésre. A nyomvonalak kialakításánál a NATURA 2000 területek lehető legkisebb mértékű igénybevétele tervezett.

Kincsesbányai rendszer

A Kincsesbányai Vízmű tervezésnél a szomszédos társvízmű ellátási „igényét”, vízbázisának és hálózatának csatlakozási adottságait is figyelembe kell venni.

Az új vezeték követi a jelenlegi nyomvonalat, mely eredendően a péti ipartelepeket látta el ivóvízzel. A távvezeték a kincsesbányai vízmű telepről kiindulva halad Iszkaszentgyörgy kertek alatti területen – Csór-Iszka-szőlőhegy – Csór – Inotai magaslati medencék – Inota – Várpalota – Pét medencék nyomvonalon. Innen a tervezett vezeték új nyomvonalon halad a Pét – Berhida – Papkeszi – Balatonfűzfő – Balatonkenese útvonalon. A vezeték anyaga GÖV, mérete NA 600 mm, ikervezeték. A Balatonkenese és Siófok-Sóstó vezeték a jelenlegi gerincvezetékkel párhuzamosan kerül kiépítésre, de csak egy csővezetékkel, az „ikervezetéke” a beépített területen kívül kerül kialakításra, mivel a sűrű közműhelyzet nem teszi lehetővé vezetékpár elhelyezését.

A balatonfűzfői rendszerhez csatlakozás gerincvezetéke tovább épül és a hidraulikai méretezésnek megfelelően, várhatóan NA 600 mm GÖV vezetékpárral a balatonfüredi rendszerhez csatlakozik.

A tervezett vezeték csatlakozik a meglévő és tervezett vízellátórendszer-elemekhez.

Tervezett gerinc vezetékek hossza:

Nyirádi rendszer:                                   271 800 m vezeték

Murai rendszer:                                     221 620 m vezeték

Kincsesbányai rendszer:                         252 500 m vezeték

TARTALOMJEGYZÉK

Általános tervfejezet_Tartalomjegyzék_0502.pdf

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo