Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hirdetmény

Szántód Község Önkormányzata pályázatot hirdet a NÉBIH által közérdekű célra felajánlott,  önkormányzati tulajdonba került 14.8 m3 faanyagra.

 

A faanyagra kizárólag szociálisan rászoruló háztartás nyújthat be kérelmet.

A szociális rászorultság vizsgálata a helyi szociális ellátásokról szóló 7/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet alapján történik.

 

A pályázat során előnyt élvez:

  • Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (37.050 Ft-ot),
  • egyedül élő személy esetében a 150 %-át (42.750 Ft-ot)
  • lakhatási települési támogatásban részesül,
  • tartósan beteg személy ápolási települési támogatásban részesül,
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbian: Sztv.) 32/B §-a szerinti időskorúak járadékéra, Sztv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására, vagy Sztv. szerinti ápolási díjban részesül,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
  • kiskorú gyermeket nevelő család.

A faanyagot kizárólag az a háztartás igényelheti, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és a családtagok a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkeznek.

 

A faanyagot egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

 

A szociális célú fatermékekre vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2022. szeptember 20. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot.

A beadott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!

Szántód, 2022. szeptember 01.

 

 

Vizvári Attila sk.

                                                                                                             polgármester

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo