Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2017-03-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYI CIVIL SZERVEZETEK 2017.ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI  CIVIL SZERVEZETEK  2017.ÉVI TÁMOGATÁSÁRA


Szántód Község  Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatja kívánja a település területén  működő  civil szervezeteket, hogy ezzel  is elősegítse  a közösségek létrejöttét és megerősödését, fokozza a közösséghez tartozás  élményét, a  kisközösségeken keresztül a község egészéért érzett  felelősség megtartó erejének kialakítását.

Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete   a 2017.évi  önkormányzati  költségvetésben jóváhagyott a   helyi civil szervezetek támogatására fordítható összeget  pályázat útján kívánja  odaítélni.

A pályázaton a szántódi székhellyel rendelkező, bejegyzett egyesületek és alapítványok vehetnek részt.

Pályázati támogatásra felhasználható keretösszeg: 500.000,-Ft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő  támogatás.

A támogatás a szervezet 2017.évi működési költségeinek  fedezésére, létesítő okiratában  meghatározott céljai  megvalósítására használható fel.

A pályázatokat Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának javaslata alapján.

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. A pályázathoz csatolni kell az adatlapon megjelölt kötelező mellékleteket.. A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen vagy elektronikus formában lehet benyújtani.  Az elektronikus  formában benyújtott  pályázatnak is tartalmaznia kell a szervezet cégszerű aláírását - elektronikus  levélcím:  szantod@ enternet.hu.

A pályázati adatlap és a szükséges nyilatkozat  letölthető a wwww.szantod. hu oldalról, és beszerezhető az önkormányzat hivatalában.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017 .március 31.

A pályázatokkal kapcsolatos hiánypótlásra a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal  felhívása alapján  egy alkalommal, 2017.április 15.napjáig van lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017.április 30.

A pályázat elbírálásának  főbb szempontjai:  a civil szervezet taglétszáma; tervezett 2017.évi költségvetésének összege; költségvetésében a tervezett tagdíj mértéke; az igényelt támogatás aránya a tervezett költségvetésben; az önkormányzattal való együttműködés formái.

A pályázat eredményéről a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal  levélben értesíti a pályázókat 2017.május 15.napjáig.

A pályázatok benyújtásának helye: Szántód Község Önkormányzata
8622 Szántód, Iskola u.9.

Támogatási megállapodás azzal a civil szervezettel  köthető, amely igazolja, hogy  2016.évi beszámolóját  letétbe helyezte és közzétette.  Amennyiben beszámolója közzétételére  vonatkozó kötelezettségének a civil szervezet  határidőben nem tesz eleget a támogatási döntés hatályát veszti.

A támogatás felhasználásának ideje: 2017.december 31.

A támogatás csak a megállapodásban megjelölt célra használható fel. Az eltérő célra használt, vagy a határidőben  fel nem használt  összeg a Támogató számlájára,  Támogató felhívását követő 8 napon belül visszafizetendő. A támogatás felhasználására, a támogatással kapcsolatos iratok és bizonylatok megőrzésére a gazdálkodás rendjére vonatkozó  jogszabályok az irányadók. Amennyiben Kedvezményezett  a támogatást nem  a megállapodásban megjelölt célra használja fel, részére újabb támogatás 2 évig nem nyújtható.

Kedvezményezett  az összeg felhasználásáról 2018.január 31-ig  köteles  a Támogatónak  szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást küldeni.

Amennyiben Kedvezményezett számadási kötelezettségének  nem tesz eleget, e kötelezettségének  teljesítéséig további támogatásban nem részesíthető és részére újabb  támogatás 2 évig nem nyújtható.

Támogató jogosult  a felhasználás és a számadás ellenőrzésére. Kedvezményezett köteles  az ellenőrzést  előre egyeztetett időpontban lehetővé tenni.

Kedvezményezett nevére, székhelyére, a támogatás céljára, összegére és megvalósulási helyére vonatkozó adatokat  Támogató közzéteheti. Kedvezményezett a megállapodásban szereplő adatai megváltozását 15 napon belül  köteles Támogató részére bejelenteni.

További tájékoztatás kérhető: 
Kissné Bolha Andrea
 84/540-330/ 14.mellék
titkarsag2@balatonfoldvar.hu
P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P

SZÁNTÓD KÖZSÉG Önkormányzata által nyújtott

2017. évi  működési támogatás igénybevételéhez


 1.) A pályázó szervezet

neve:  _____________________________________________

 címe:       ___________________________________________

2.) Felelős vezető megnevezése:___________________________

 címe:       ______________________________________________

telefon:    ______________________________________________

e-mail:     _____________________________________________


3.) A szervezet

- bírósági bejegyzésének dátuma, száma: ___________________

 - adószáma:     _______________________________

- bankszámla-száma:   _________________________

4.) Egyesület  esetén tagjainak száma:  

_____fő.

- a tagok korcsoport szerinti megoszlása fő                   ebből szántódi lakos

- 14 év alatti:                         ___________________    _________________

- 14-18 év közötti:                ___________________    _________________

- 18-35 év közötti:                ___________________    _________________

- 35-65 év közötti:                ___________________    _________________

- 65 év feletti:                        ___________________    _________________

5.)Az igényelt támogatási cél  megnevezése:_______________

____________________________________________________

____________________________________________________


 6.)  Az igényelt támogatás összege:    __________________________ Ft


7.) Kötelező mellékletek:

a.) a szervezet alapszabályának /alapító okiratának  hiteles másolata.

b.) nyilatkozat az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak hiányáról

c.) az előző évi működés mutatószámainak ismertetése;  • a.) a tárgyév tervezett költségvetése a bevételek és kiadások bemutatásával - külön megjelölve a bevételnél az igényelt önkormányzati támogatás összegét;

  • b.) rövid szakmai értékelés, melynek tartalmaznia kell:
    - a szervezet vállalt céljainak, tevékenységének ismertetését;
    - az előző év munkájának bemutatását és rövid szakmai értékelését;
    - a szervezet önkormányzattal való együttműködésének formáit.


Szántód, ________________________

                                                                   
_______________________


                                             PH.                              pályázó aláírása


 további híreink »


Deutsch
English
Magyar